Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są udostępnione nam przez Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest MW Domy Energooszczędne Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Szkolnej 11, 73-240 Bierzwnik (dalej: „MW Domy Energooszczędne”). Dane osobowe zbierane przez MW Domy Energooszczędne przetwarzane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – czyli tzw. RODO.

MW Domy Energooszczędne zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności MW Domy Energooszczędne zbiera i przetwarza dane osobowe m.in.: w celu marketingu usług MW Domy Energooszczędne, w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez MW Domy Energooszczędne lub w których MW Domy Energooszczędne uczestniczy oraz o działalności MW Domy Energooszczędne np. w ramach newesletter’a, a także w celu:

• świadczenia przez MW Domy Energooszczędne usług na rzecz klientów, w tym organizowania szkoleń,
• jak również współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z MW Domy Energooszczędne, oraz
• w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z MW Domy Energooszczędne.

MW Domy Energooszczędne przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres, adres e-mail oraz/lub inne dane osobowe przekazane przez Państwa.
W przypadku danych uzyskiwanych przez MW Domy Energooszczędne w ramach prac świadczonych dla swoich klientów lub ich pracowników, MW Domy Energooszczędne przetwarza dane osobowe także inne, niż wskazane powyżej, jeśli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów prawa, a także jeśli ich podanie jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.

Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności MW Domy Energooszczędne lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących klientów MW Domy Energooszczędne uregulowane jest w umowach z tymi klientami. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest od otrzymania od Państwa uprzedniej zgody. Jeżeli nie chcą Państwo, aby MW Domy Energooszczędne przetwarzał Państwa dane osobowe w celu marketingowym mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu na zasadach określonych w Ustawie. Niezależnie od powyższego w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie MW Domy Energooszczędne oraz zdalnie, w miejscach wykonywania zadań przez pracowników MW Domy Energooszczędne Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do innych krajów, a w szczególności nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza EOG, MW Domy Energooszczędne zastosuje wymagane przez Ustawę instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

MW Domy Energooszczędne w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz podmiotami współwykonującymi prace na rzecz faktycznych bądź potencjalnych klientów może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z Ustawą, przepisami wykonawczymi i instrukcjami MW Domy Energooszczędne.

Dostęp do informacji

Jeżeli będą chcieli Państwo uzyskać informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o przekazanie takiej prośby na adres siedziby MW Domy Energooszczędne lub na adres
e-mail: mw.wiazary@tlen.pl

Prawo do skargi

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy Państwo uznacie, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy RODO.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do polityki prywatności w przyszłości, będą publikowane na tej stronie i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). Prosimy o regularne sprawdzanie naszej strony w celu sprawdzenia aktualizacji naszej polityki prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.